Beleidsplan 2024

Inleiding

Via dit beleidsplan biedt het bestuur van de Stichting Vrienden van 'De Hulsen' (hierna te noemen Vrienden van 'De Hulsen') inzicht in de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de statutaire doelstelling.

Oprichting en doelstelling

Vrienden van 'De Hulsen' is opgericht op 17 december 1997 met als doel het treffen van aanvullende voorzieningen voor de bewoners/cliënten, waarvoor de stichting Benedictus Labre te Nijmegen de verantwoordelijkheid draagt, vooral met betrekking tot de creatieve en recreatieve mogelijkheden en daarmee verband houdende zaken.

In 2005 vindt er een fusie plaats waarbij Stichting Benedictus Labre opgaat in Stichting Arcuris te Beekbergen en in 2009 fuseert deze met Stichting IrisZorg te Arnhem.

Mede als gevolg van deze fusies worden op 28 juli 2005, 28 oktober 2013 en 13 november 2013 de statuten van Vrienden van 'De Hulsen' gewijzigd.

De doelstelling zoals opgenomen in de statuten van 13 november 2013 luiden als volgt:

 1. De stichting heeft ten doel: het treffen van aanvullende voorzieningen voor de bewoners/cliënten, waarvoor de stichting: Stichting IrisZorg, gezeteld te Arnhem, de verantwoordelijkheid draagt, vooral met betrekking tot de creatieve en recreatieve mogelijkheden en daarmee verband houdende zaken in de ruimste zin van het woord.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  1. Het verlenen van financiële steun aan Stichting IrisZorg (regio Nijmegen en Rivierenland) inzake eenmalige projecten die niet behoren tot de reguliere exploitatie van de stichting en waarvoor op geen andere wijze financiering te verkrijgen is;
  2. Het werven en beheren van onroerende zaken en financiële middelen ter ondersteuning van het werk van Stichting IrisZorg (regio Nijmegen en Rivierenland);
  3. Het verzorgen van personenvervoer voor bewoners van Stichting IrisZorg (regio Nijmegen en Rivierenland).
   Uitgezonderd zijn het doen van uitkeringen ter bekostiging van de reguliere en gesubsidieerde activiteiten van de gesubsidieerde organisatie.​
 3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Vrienden van 'De Hulsen' heeft sinds 2008 de ANBI-status van de Belastingdienst.

Vrienden van 'De Hulsen' doet niet actief aan fondsenwerving, maar is actief als een vermogensfonds, waarbij het rendement van het vermogen wordt benut om niet gesubsidieerde projecten op creatief, recreatief en educatief gebied mogelijk te maken ten behoeve van de bewoners/cliënten van Stichting IrisZorg (regio Nijmegen en Rivierenland).

Bestuur

Het voornemen is om het bestuur tenminste 4 maal per jaar op te roepen voor vergaderingen. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. Vrienden van 'De Hulsen' heeft geen personeel in dienst.

De administratie en de financiële verslaglegging worden door de penningmeester verzorgd.

Beheer vermogen

Op basis van de aangegeven inkomens- en vermogensdoelstellingen van Vrienden van 'De Hulsen' stemt het bestuur jaarlijks in met de volgende doelstellingen en uitgangspunten ten aanzien van het beleggingsbeleid:

 • Realiseren van een aanvaardbare vermogensopbrengst;
 • Realiseren van vermogensbehoud;

Activiteiten 2024

Evenals voorgaande jaren staat Vrienden van 'De Hulsen' voor de continuïteit in haar functies, taken en activiteiten. Vrienden van 'De Hulsen' staat open voor het ondersteunen en financieren van projecten van Stichting Iriszorg (regio Nijmegen en Rivierenland)

 

Vastgesteld op 5 maart 2024