Doelstelling

De doelstelling zoals opgenomen in de statuten van 13 november 2013 luiden als volgt:

 1. De stichting heeft ten doel: het treffen van aanvullende voorzieningen voor de bewoners/cliënten, waarvoor de stichting: Stichting IrisZorg, gezeteld te Arnhem, de verantwoordelijkheid draagt, vooral met betrekking tot de creatieve en recreatieve mogelijkheden en daarmee verband houdende zaken in de ruimste zin van het woord.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  1. Het verlenen van financiële steun aan Stichting IrisZorg (regio Nijmegen en Rivierenland) inzake eenmalige projecten die niet behoren tot de reguliere exploitatie van de stichting en waarvoor op geen andere wijze financiering te verkrijgen is;
  2. Het werven en beheren van onroerende zaken en financiële middelen ter ondersteuning van het werk van Stichting IrisZorg (regio Nijmegen enRivierenland);
  3. Het verzorgen van personenvervoer voor bewoners van Stichting IrisZorg (regio Nijmegen en Rivierenland).
   Uitgezonderd zijn het doen van uitkeringen ter bekostiging van de reguliere en gesubsidieerde activiteiten van de gesubsidieerde organisatie.​
 3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Vrienden van 'De Hulsen' heeft sinds 2008 de ANBI-status van de Belastingdienst.

Vrienden van 'De Hulsen' doet niet actief aan fondsenwerving, maar is actief als een vermogensfonds, waarbij het rendement van het vermogen wordt benut om niet gesubsidieerde projecten op creatief, recreatief en educatief gebied mogelijk te maken ten behoeve van de bewoners/cliënten van Stichting IrisZorg (regio Nijmegen en Rivierenland).