Financiële verantwoording

Exploitatierekening 2020

 
Baten  
Ontvangen giften 2.500
Vermogensopbrengsten

 -387

Totaal baten 2.113
   
Lasten  
Organisatiekosten 152
Bijdragen projecten IrisZorg 12.675
Kosten vermogensbeheer 490
Totaal lasten 13.317
   
Exploitatieresultaat -11.204