Financiële verantwoording

Exploitatierekening 2018

 
Baten  
Ontvangen giften 25
Vermogensopbrengsten

 -1.683

Totaal baten -1.658
   
Lasten  
Organisatiekosten 652
Bijdragen projecten IrisZorg 14.784
Kosten vermogensbeheer 439
Totaal lasten 15.875
   
Exploitatieresultaat -17.533