Financiële verantwoording

Exploitatierekening 2022

 
Baten  
Ontvangen giften 0
Vermogensopbrengsten

 -97.935

Totaal baten

-97.935

   
Lasten  
Organisatiekosten 1.000
Bijdragen projecten Iriszorg 9.682
Kosten vermogensbeheer 4.844
Totaal lasten 15.526
   
Exploitatieresultaat -113.461