Financiële verantwoording

Exploitatierekening 2019

 
Baten  
Ontvangen giften 75
Vermogensopbrengsten

 -1.227

Totaal baten -1.152
   
Lasten  
Organisatiekosten 207
Bijdragen projecten IrisZorg 7.790
Kosten vermogensbeheer 501
Totaal lasten 8.498
   
Exploitatieresultaat -9.650