Financiële verantwoording

Exploitatierekening 2021

 
Baten  
Ontvangen giften 0
Vermogensopbrengsten

 -297

Totaal baten -297
   
Lasten  
Organisatiekosten 605
Bijdragen projecten IrisZorg 13.135
Kosten vermogensbeheer 930
Totaal lasten 14.670
   
Exploitatieresultaat -14.967